Privacyverklaring

Introductie 
Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website www.het-wakkere-end.nl van KondorWessels Vastgoed (hierna wij). Wij, respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en gaan zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. Daarbij houden wij ons aan de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van de privacy.

KondorWessels Vastgoed is een onderdeel van Koninklijke VolkerWessels N.V. Het kan voorkomen dat jouw persoonsgegevens worden verwerkt door VolkerWessels of één van haar werkmaatschappijen (hierna: VolkerWessels).

In deze Privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken. 

Met welk doel worden de gegevens verwerkt en welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wij kunnen persoonsgegevens van de bezoekers van onze website (hierna: bezoekers) voor één of meer van de onderstaande doelen:

– versturen van nieuwsbrieven;
– aanmelding voor events;
– het bestellen van artikelen via onze website;
– in behandeling nemen van vragen en klachten;
– het doen van klanttevredenheidsonderzoek;
– in behandeling nemen van serviceverzoeken.

Wij verwerken van al onze bezoekers:

– IP-adres;
– Cookies.

Daarnaast heeft u de keuze om zelf persoonsgegevens achter te laten via onze website, voor één van de hierboven genoemde doelen. 

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die u zelf bij ons achterlaat: 

– voor- en achternaam;
– e-mailadres;
– adres;
– telefoonnummer.

Hoe worden de persoonsgegevens verzameld?
De persoonsgegevens van de bezoekers worden onder meer op onderstaande wijzen verkregen:

– Via het gebruik van de website alsmede de daarop geplaatste cookies;
– Door verstrekking van persoonsgegevens door de gebruiker zelf.

Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd?
Wij nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de bezoekers van onze website serieus en nemen daarom passende organisatorische en technische maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking, ongeoorloofde wijziging of een anderszins onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Onze medewerkers die toegang hebben jouw persoonsgegevens zijn gehouden aan een geheimhoudingsbeding en hebben uitsluitend toegang tot deze persoonsgegevens indien nodig voor de uitoefening van hun functie en/of het ondersteunen van de website. 

Welke rechten hebben de bezoekers en hoe kunnen zij deze uitoefenen?
Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebben bezoekers verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens om hun privacy te waarborgen:

– Recht op inzage;
– Recht op verbetering/aanvulling;
– Recht op verwijdering;
– Recht op het beperken van de verwerking;
– Recht op overdraagbaarheid;
– Recht op bezwaar tegen verwerking.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kan schriftelijk worden ingediend bij KondorWessels Vastgoed, te bereiken via info@kondorwessels.nl. 

Wanneer wij een verzoek ontvangen, zullen we afhankelijk van de aard van het verzoek eerst een belangenafweging maken en beoordelen of wij aan het verzoek kunnen en mogen voldoen. Daarna zullen we een passende reactie sturen. 

Indien u niet tijdig een antwoord op uw verzoek hebt ontvangen of indien het verzoek is afgewezen, kunt u bezwaar maken bij de Privacy Taskforce van VolkerWessels. Daarnaast heeft u ook altijd het recht om bezwaar te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens of om een procedure te beginnen bij de rechtbank.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Wij kunnen de persoonsgegevens van bezoekers delen met: 

– Opdrachtgevers, samenwerkingspartners of klanten van VolkerWessels;
– Onderneming(en) binnen het VolkerWessels-concern;
– Dienstverleners die worden ingeschakeld om in opdracht van VolkerWessels diensten te verlenen;
– 
Derden, waaronder maar niet beperkt tot toezichthouders, de belastingdienst of andere instanties om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Met derden die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een adequaat niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens van onze bezoekers. 

Bewaartermijn
Wij bewaren persoonsgegevens van bezoekers niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor zij deze zijn verkregen, tenzij wij wettelijk verplicht zijn gegevens langer te bewaren. 

Cookies 
Bij uw eerste bezoek aan deze website wordt gevraagd om algemene bezoekgegevens bij te houden door middel van cookies. Deze gegevens worden verzameld voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in hoe de site wordt gebruikt en de dienstverlening hierop aangepast kan worden. Dergelijke bezoekgegevens worden anoniem bewaard. De gegevens zullen niet te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Mogelijke soorten cookies waarvan gebruik wordt gemaakt:

Permanente cookies
Deze website plaatst cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan het versneld mogelijk maken om persoonsgegevens in te vullen. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen en kan er beter gebruik worden gemaakt van de website. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw webbrowser.

Google services
Deze website maakt gebruik van Google Analytics waarmee het surfgedrag van bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren. Daarnaast kan er gebruik worden gemaakt van Googles advertentiediensten indien akkoord wordt gegaan met het plaatsen van cookies voor marketingdoeleinden. Lees hier hoe Google omgaat met persoonsgegevens en de inzet van haar middelen.

Pixel tags
Deze website kan gebruik maken van “pixel tags” (kleine grafische bestanden, ook bekend als “tracking pixels” of “web beacons”) of andere middelen voor datacollectie om het gebruik van de website te bewaken. Deze tools maken het mogelijk om technische en statistische data te verzamelen over het gebruik van de website. Technische en statistische data zijn het IP-adres, bezoektijden, gebruiker-agentstrings, browsertype, monitorafmetingen, etc. Het gebruik van deze tools is gebaseerd op een standaardtechnologie die door de meeste bedrijven gebruikt wordt. Ook worden pixel tags mogelijk door externe serviceproviders geplaatst om voor ons advertenties te verzorgen via het internet. Deze serviceprovider kan anonieme informatie (anders dan het IP-adres van uw computer) verzamelen over het bezoek aan deze website.

Sociale knoppen
Op deze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of te delen op sociale media kanalen, zoals; Facebook, Pinterest, Twitter, Google Plus en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent, zodat u niet iedere keer opnieuw hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, adviseren wij u de privacyverklaringen van de desbetreffende sociale media kanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen.

Tracking pixel
Voor nieuwsbrieven en online advertenties wordt mogelijk gebruik gemaakt van tracking pixels. Door middel van een tracking pixel is te zien of een nieuwsbrief of advertentie tot conversie heeft geleidt. De gegevens uit de tracking pixel worden door ons gebruikt voor het optimaliseren van onze marketingdiensten.

Links naar websites van derden
Onze website bevat mogelijk verwijzingen en/of hyperlinks naar één of meerdere websites van derden. Wij zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden omgaan met de privacywetgeving. Wij raden de betrokkenen aan de privacyverklaring van de websites van deze derden te raadplegen om geïnformeerd te worden over de wijzen waarop deze derden met haar persoonsgegevens omgaan.

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 02-03-2023.

Contact/ vragen
Indien u vragen hebt over deze Privacyverklaring neem dan contact op met info@het-wakkere-end.nl.